23.11.2017

Ffilm newydd yn annog pobl ifanc i fod yn ddi-ofn o ran trosedd

youtu.be/BUxkBMZj3yc

Mae Fearless, gwasanaeth ieuenctid elusen annibynnol Crimestoppers, yn dangos ffilm newydd am y tro cyntaf yng Nghaerdydd heddiw yn y gobaith o addysgu pobl ifanc i siarad allan am drosedd mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae'r ffilm fer, a wnaed gan It’s My Shout Productions, yn cynnwys cyfres o droseddau ffuglennol mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru gyda phobl ifanc yn dystion iddynt ac mae'n eu dangos yn troi at Fearless.

Dywedodd Ella Rabaiotti, Rheolwr Rhanbarthol Cymru Crimestoppers:
“Mae pobl ifanc yn aml yn dystion i droseddau, ond o bosibl ddim yn cydnabod y materion neu'n teimlo'n ddigon hyderus i geisio cymorth.

“Rydym yn darparu gwybodaeth am drosedd ac yn eu hannog i roi gwybod am droseddau, naill ai trwy'r Heddlu, oedolyn y maen nhw'n ymddiried ynddo neu trwy ein gwefan, Fearless.org, yn ddienw os oes ofn arnynt neu os nad oes ganddynt unrhyw un arall i ymddiried ynddo.”

Mae'r ffilm yn cael ei chefnogi gan y Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan diolch i gronfa a sefydlwyd er cof am Percy Hoskins, cyn brif ohebydd trosedd y Daily Express. Wedi iddo farw, sefydlwyd y gronfa i'w defnyddio i 'frwydro yn erbyn trosedd'. Crimestoppers Cymru yw derbynnydd diweddaraf y gronfa hon.

Dywedodd Ian Johnston, Cadeirydd Crimestoppers Cymru:
“Roeddem yn cydnabod y cyfle i hyrwyddo Fearless i bobl ifanc trwy estyn allan iddynt ar gyfryngau cymdeithasol a ffilm fer sy'n ennyn diddordeb er mwyn eu helpu i feddwl am y dewisiadau a'r goblygiadau sydd ganddynt fel rhywun sydd wedi gweld trosedd.”

Mae Fearless yn darparu offer ac adnoddau addysgol i bobl 11 i 16 mlwydd oed gan eu hannog i wneud penderfyniadau cadarnhaol, hysbys yn ymwneud â throsedd a throseddoldeb. Mae ei wefan – Fearless.org – wedi cael ei diweddaru i alluogi pobl ifanc i basio gwybodaeth ymlaen am drosedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yn gwbl ddienw a diogel.

Yn ogystal â thrwy raglen ysgolion, mae Fearless yn cael ei gyflwyno trwy amrywiaeth o brosiectau cymunedol ledled Cymru, gan gynnwys gweithio gyda'r Heddlu a grwpiau ieuenctid.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaeth ar Fearless.org, sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddim ar gyfer gweithwyr proffesiynol, ar bynciau megis Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant, Troseddau Cyllell a Throseddau Stryd. Gellir gwylio'r ffilmiau byr ar sianel YouTube Fearless youtube.com/FearlessORG

Cysylltiau

Are you Fearless? – youtu.be/BUxkBMZj3yc

Fearless – Gwasanaeth iaith Cymraeg: www.fearless.org/cy

Fearless – Gwasanaeth iaith Saesneg: www.fearless.org/en

Gwybodaeth

If you require any further information please contact the Crimestoppers press office on 0208 835 3727 or email press.office[at]crimestoppers-uk[dot]org

Nodiadau i Olygyddion

Fearless yw gwasanaeth ieuenctid Crimestoppers ac mae'n gweithio i rymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau hysbys am roi gwybod am droseddau.

Mae'r wefan www.fearless.org yn caniatáu i bobl ifanc gael mynediad at wybodaeth a chyngor di-ragfarn am droseddau a throseddoldeb, a hefyd yn cynnig lle diogel i roi gwybodaeth yn gwbl ddienw am drosedd.

Yn ychwanegol at ein gwefan, mae Fearless hefyd yn cynnal gweithdai mewn ysgolion ac ar gyfer grwpiau ieuenctid cymunedol, yn ogystal â darparu hyfforddiant i weithwyr ieuenctid proffesiynol yn genedlaethol.

Percy Hoskins oedd prif ohebydd trosedd papur newydd y Daily Express a sylfaenydd Saints and Sinners - clwb ciniawa yn Fleet Street, Llundain. Wedi iddo farw, sefydlwyd cronfa er cof amdano gyda'r nod o'i defnyddio i 'frwydro yn erbyn trosedd'. Crimestoppers Cymru yw derbynnydd diweddaraf y gronfa hon.