05.07.2017

St Cyres yn croesawu'r Gweinidog ar gyfer Sesiwn Ymwybyddiaeth o Alcohol

Croesawyd y Weinidog a Chydlynwyr Cyswllt Ysgolion at Ysgol St Cyres

PC Emma yn casglu agweddau disgyblion ynglŷn ag alcohol

Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus a Chydlynydd Cenedlaethol Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan Faith McCready

PC Emma Mudie o Fro Morgannwg â Chydlynydd De Cymru Catherine Lewis a Phennaeth Rhaglen Cenedlaethol Faith McCready

Cafodd Rebecca Evans, un o Weinidogion Llywodraeth Cymru, ei chroesawu i’r ysgol uwchradd ym Mhenarth gan Gydlynydd Cenedlaethol Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, Faith McCready a Phennaeth Ysgol St Cyres, Dr Hicks.

Roedd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol yno i weld Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion lleol, Emma Mudie yn cynnal sesiwn ymwybyddiaeth o alcohol i ddosbarth blwyddyn 8.  Mae Meddwl am Yfed yn wers sy’n cyflwyno themâu ynghylch defnyddio a chamddefnyddio alcohol i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Wrth siarad am y wers, dywedodd PC Emma,

“Rwy’n credu bod hi’n bwysig iawn ein bod yn rhoi ffeithiau i ddisgyblion am alcohol a’i ddefnydd oherwydd mae’n sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i’w helpu i wneud dewisiadau cadarnhaol ynglŷn â faint o alcohol y byddant yn ei yfed. 

“Beth rwy’n gobeithio y bydd y disgyblion yn ei ddysgu o’r wers yw gwybodaeth am y Gyfraith, bod alcohol yn beryglus iddynt ei yfed, ond y gellir ei ddefnyddio yn ddiogel mewn cyd-destunau eraill – gan oedolion, neu wrth goginio.  Bydd pobl ifanc yn dod ar draws stereoteipiau yfed yn ein cymdeithas, a all eu harwain at oryfed mewn pyliau ac ymddwyn mewn modd swnllyd a difeddwl.

“Dylai mathau o ymddygiad mwy doeth fel yfed yn gymedrol, cadw golwg ar nifer yr unedau, neu osgoi alcohol yn gyfan gwbl gael eu trafod a’u rhoi mewn cyd-destun priodol.  Mae cyfleu’r ffeithiau am alcohol i bobl pan fyddant yn ifanc yn rhoi’r adnoddau iddynt wneud penderfyniadau gwell yn y dyfodol.”

Derbyniodd PC Emma groeso cynnes gan ddosbarth Blwyddyn 8, yr oedd llawer ohonynt yn cofio ei gwaith mewn ysgolion cynradd.  Gwnaeth ei chyflwyniad ymhelaethu ar ddealltwriaeth bresennol y disgyblion i edrych ar y risgiau iechyd a chanlyniadau cymdeithasol posibl defnyddio alcohol, cyflwyno’r Gyfraith a gwybodaeth gyfredol am derfynau iach y Llywodraeth a hefyd drafod yr help a’r cyngor sydd ar gael gan sefydliadau fel Dan 24/7.

Rhoddodd gweithgareddau dosbarth yn ystod y wers gyfle i’r Gweinidog siarad â PC Emma am ei phrofiad ar y rheng flaen ym maes addysg atal troseddau yng Nghymru.  Ar ôl y wers, dywedodd y Gweinidog Evans,

“Mae’r disgyblion yn adeiladu ar yr hyn maent wedi ei ddysgu yn barod am y pwnc.  Maent yn dangos diddordeb ac yn mwynhau dysgu.”

Dywedodd y Cydlynydd Cenedlaethol, Faith McCready,

“Roedd yn bleser croesawu Rebecca Evans i weld yn uniongyrchol beth mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn ei wneud a’r ffordd rydym yn ceisio rhoi gwybodaeth i bobl ifanc a lleihau niwed i’w lles drwy ein gwaith yn yr ystafell ddosbarth.  Hoffwn ddiolch i staff a disgyblion Ysgol St Cyres am eu croeso a’r cyfle i arddangos ein gwaith heddiw.

“Mae PC Emma Mudie wedi cynrychioli’r Rhaglen yn dda iawn.  Rwy’n credu bod ei gwaith yn adlewyrchu gwaith yr holl swyddogion ysgol yn y pedwar heddlu yng Nghymru yn gadarnhaol.

“Edrychaf ymlaen at barhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru, at ein gwersi rheolaidd sydd wedi’u trefnu, yn ogystal â datblygu ychydig o brosiectau newydd i gyflawni nodau diogelu rydym yn eu hystyried.”

Dywedodd PC Emma hefyd:

“Rwy’n ddiolchgar iawn i Ysgol St Cyres am groesawu’r Gweinidog heddiw a hefyd am weithio’n agos gyda mi a chynnal y cyswllt rhwng yr ysgol a Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.”