09.06.2017

Tîm SchoolBeat yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017

Cafodd Tarian y Ddraig a thîm SchoolBeat amser gwych yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd 2017.  Roedd yr gŵyl ddiwylliannol flynyddol ieuenctid Cymru yn cynnwys stondin yr Heddlu gydag amrywiaeth o weithgareddau gan dimau yn cynnwys yr Uned Ymchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd a Thîm Plismona yn y Gymdogaeth Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi eu cefnogi gan Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu a thîm Cyfathrebu'r Heddlu gydag eitemau'n cael eu harddangos o Amgueddfa'r Heddlu.

Gwnaeth Tîm Plismona yn y Gymdogaeth Pen-y-bont ar Ogwr a Gwirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu gynnal presenoldeb mewn lifrai cryf ar stondin yr Heddlu ac o amgylch y safle.  Trafododd aelodau o'r cyhoedd gyda'r swyddogion a'r staff am eu barn ar blismona a'r atebion sydd ar gael ar hyn o bryd yn eu cymunedau.

Roedd gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys cymryd olion bysedd ac arddangosyn o wyddoniaeth arall datrys troseddau.  Fe wnaeth y gystadleuaeth ddyddiol ddenu llawer o sylw wrth i ymwelwyr fynd o amgylch y stondinau amrywiol, yn gofyn cwestiynau ac yn dod o hyd i'r atebion.  Arweiniodd y cwis, a oedd wedi'i gynllunio'n dda, at ymgysylltu ar bob stondin gan helpu pob tîm i gyflawni'n effeithiol.

Cymerodd oedolion a phlant ddiddordeb yn y detholiad 150 mlynedd o offer a dulliau cyfathrebu'r Heddlu.   Tra bod yr eitemau hynaf yn dyddio o oes Victoria, roedd yr eitemau mwy newydd yn gyfarwydd i swyddogion a oedd wedi bod yn gwasanaethu am amser maith, gyda rhai ag atgofion clir o radios trwm yr 1980au.

Fe wnaeth Tarian y Ddraig wneud digonedd o ymweliadau ar y Maes a'i gyflwyno i lawer o blant cyfeillgar – rhai a oedd yn ei gofio o'i ymweliadau i'w hystafell ddosbarth!  Pan nad oedd Tarian yn cymryd hun-luniau ac yn swyno'r cyhoedd, roedd yn falch o weld llawer o wynebau wedi'u paentio gyda llun draig goch arnynt.  Daeth ein haddysgwyr a'n gwirfoddolwyr â gwên i wynebau llawer o bobl!

Fe wnaeth staff o SchoolBeat drafod ein rhaglen cyswllt ysgolion Cymru gyfan gyda rhieni, ac adolygu pwyntiau craidd y cwricwlwm gyda phobl ifanc, yn ogystal â rhoi awgrymiadau diogelwch a chanllawiau gan Heddlu De Cymru a'r NSPCC.  Roedd nifer o Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn y digwyddiad, ac yn wynebau cyfarwydd i ddisgyblion lleol gan ddarparu sicrwydd a diogelwch i'r holl ymwelwyr ar batrôl troed.

Fe wnaeth Cymorth Gweithredol ymweld i drafod y defnydd o droniau'r Heddlu er mwyn ymchwilio i safle trosedd, gan arddangos drôn sydd am gael ei roi ar waith, a thrafod y gyfraith yn ymwneud â hedfan drôn.

Er y daeth y tywydd ag ychydig o gawodydd, cafodd y tîm ddigon o amser i gamu allan a chwrdd â'r cyhoedd bob dydd.  Drwy gydol yr wythnos cwblhaodd y tîm gannoedd o holiaduron ymgysylltu Cymraeg ac ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth deuluol a phaentwyd wynebau dros 500 o ymwelwyr.

Cafwyd hwyl gan bawb ac mae'r tîm bellach yn edrych ymlaen at ymweld â Heddlu Gogledd Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym mis Awst 2017 yn Ynys Môn.

Dywedodd Catherine Lewis, Cydlynydd Ysgolion Heddlu De Cymru:

“Dechreuodd y digwyddiad trefnus hwn gyda gŵyl y banc prysur ac roedd yn gyfle gwych i siarad â'r hen a'r ifanc am y gwaith gwych a wneir gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion ledled De Cymru.

“Roedd mor galonogol clywed plant yn dweud wrthym am y nifer o bethau maent wedi eu dysgu gan Swyddogion Ysgolion ac roedd llawer ohonynt yn gwybod enw eu swyddog ysgol.  Roedd gan rieni lawer o ddiddordeb yn dod o hyd i fwy o wybodaeth am ddiogelu eu plant ac roeddent yn gwerthfawrogi cyngor a llenyddiaethyn ymwneud â diogelwch ar y Rhyngrwyd.  Roedd yn gyfle gwych i siarad ag athrawon yn anffurfiol am ein darpariaeth a hyrwyddo'r adnoddau sydd ar gael ar wefan SchoolBeat.”