Beth yw’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan?

Rhaglen atal troseddau a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a 4 Heddlu Cymru yw’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. Prif nodau’r rhaglen yw:

  • Gweithio i leihau trosedd ac anrhefn o fewn ein cymunedau ifanc, drwy gyfrwng addysg.
  • Hyrwyddo egwyddorion dinasyddiaeth gadarnhaol, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach.

Mae’r rhaglen yn cynnwys gwersi a ystyrir yn rhai ‘arfer gorau’ addysgol. Fe’u haddysgir gan 85 o swyddogion heddlu hyfforddedig yn gweithio mewn partneriaeth ag athrawon ABCh er mwyn cefnogi'r cwricwlwm ABCh mewn ysgolion yng Nghymru. Mae dull corfforaethol i’r rhaglen i sicrhau bod yr holl blant ledled Cymru yn derbyn yr un wybodaeth gywir a chyfoes ynglŷn â’r peryglon yn nhair prif thema’r rhaglen, sef: 

  • camddefnyddio cyffuriau a sylweddau
  • ymddygiad cymdeithasol a’r gymuned
  • diogelwch personol

Mae’n gynllun gwaith troellog sy’n ymestyn o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4, yn defnyddio arbenigedd yr heddlu i ategu a chefnogi'r gwaith da a wneir mewn ysgolion. Bydd y swyddogion yn cyflwyno’r gwersi a ddangosir yn y matrics i blant a phobl ifanc rhwng pump ac un ar bymtheg mlwydd oed mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac unedau PRU ledled Cymru. Mae dewislen atodol i’r rhaglen sy’n caniatáu ar gyfer hyblygrwydd rhanbarthol a sicrhau cadw’n gyfoes gyda phatrymau a materion sy’n dod i’r amlwg.  Adolygir y matrics yn flynyddol er mwyn darparu ar gyfer y galw.

Yn ogystal, bydd y swyddogion yn neilltuo rhan o’u hamser i blismona cefnogol ysgolion drwy gydweithredu gyda dirprwy bugeiliol yr ysgol sy’n gyfrifol am ymddygiad a phresenoldeb. Maent yn cynorthwyo drwy roi cyngor, delio â digwyddiadau gan ddefnyddio’r Protocol Trechu Troseddau mewn Ysgolion, cynadleddau adferol, cynorthwyo i ddatblygu polisi, cyrchu  hyfforddiant rhieni, llywodraethwyr ac ati.

Pam ddatblygwyd y Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan?

Mae’r rhaglen yn addysgu pobl ifanc ynglŷn â rhai o'r materion peryglus sy'n effeithio ar ein cymdeithas heddiw. Bwriad y rhaglen yw diogelu’r holl bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru drwy roi iddynt wybodaeth gyfoes am y peryglon sy’n gysylltiedig â materion megis defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, bwlio, ymddygiad gwrthgymdeithasol, dieithriaid, diogelwch ar y rhyngrwyd, arfau, defnydd ffonau symudol, troseddau ceir, cydlyniad cymunedol a cham-drin domestig. 

Mae plant a phobl ifanc yn aml yn ddiniwed i beryglon y materion hyn neu’r posibilrwydd o dorri’r gyfraith a sut y mae’r materion hyn wedi eu cysylltu’n agos i drosedd. Felly mae’n bwysig bod eich plant yn cael gwybodaeth gywir a chyfoes gan arbenigwyr i sicrhau eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae hyn nid yn unig yn gymwys i ymwybyddiaeth yr unigolyn o droseddau posibl ond hefyd er mwyn gallu osgoi’r posibilrwydd o fod yn ddioddefwr trosedd.